Skip to main content

Polikliniek "den Regenboeghe"

Polikliniek 'den Regenboeghe' voert behandelingen uit in de dermatologie, proctologie, flebologie en huidtherapie.
Startpagina  Behandelingen  Tarieven  Klachtenregeling  Foto's  Huidtherapie   
Klachtenregeling


Polikliniek "den Regenboeghe" heeft een onpartijdige Klachtencommissie die zich bezighoudt met de behandeling van klachten. Den Regenboeghe heeft zich hiervoor aangesloten bij de Klachtencommissie van Orbis Medisch Centrum.

Aan het indienen van een klacht bij deze Klachtencommissie is een aantal ‘regels’ verbonden. Wanneer u besluit om een klacht in te dienen, is het voor u van belang dat u op de hoogte bent van deze regels. In deze folder hebben we het klachtenreglement en de regels voor u samengevat, zodat u alle informatie over het indienen van een klacht rustig kunt nalezen.


Klachtencommissie

De Klachtencommissie telt vijf leden. De leden zijn niet als medewerker aan den Regenboeghe of aan Orbis Medisch Centrum (OMC) verbonden, en is daarmee onafhankelijk.

De Klachtencommissie bestaat uit de volgende leden:

De voorzitter, tevens jurist

Twee leden, met een medische achtergrond

Eén lid met een verpleegkundige achtergrond

Eén lid vertegenwoordigt in het bijzonder de zienswijze van de patiënt.


De Klachtencommissie gaat zelfstandig en zorgvuldig te werk. Zij gaat daarbij uit van integriteit van u (de klager) en van de betrokkene(n) uit de organisatie.

De Klachtencommissie heeft onderzoeksbevoegdheid. Dit wil zeggen dat zij aan alle betrokkenen uit de organisatie inlichtingen kan vragen. De betrokkenen uit de organisatie zijn verplicht inlichtingen te verstrekken.

De leden van de Klachtencommissie zijn tot strikte geheimhouding verplicht, ook na beëindiging van hun lidmaatschap van de Klachtencommissie.

Bij de behandeling van een klacht is de Klachtencommissie verplicht om zich te houden aan de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector en aan het reglement van de Klachtencommissie. Hierdoor bent u er zeker van dat er op een correcte manier met uw klacht wordt omgegaan.Directie van den Regenboeghe

De directie van ZBC den Regenboeghe heeft geen zitting in de Klachtencommissie. De directie wordt wel op de hoogte gebracht van de klacht en de uitspraak en neemt vervolgens een besluit over eventueel te nemen verbetermaatregelen.


Klager

Iedere patiënt van den Regenboeghe kan een klacht indienen. Ook kan een ander namens de patiënt een klacht indienen. Voor ondersteuning kunt u eventueel een beroep doen op het EIKpunt (Huis voor de Zorg). Medewerkers van het EIKpunt helpen u met informatie, advies en ondersteuning en werkt onafhankelijk van zorginstellingen en zorgverzekeraars. Zie voor contactgegevens de laatste pagina.


Klacht

Een klacht is een uiting van ongenoegen. U kunt een klacht indienen over:

een voorziening van den Regenboeghe

den Regenboeghe als organisatie

een gedraging van een medewerker van den Regenboeghe

elke (be)handeling in het kader van de hulpverlening.


Procedure

Indienen van de klacht. Het indienen van uw klacht dient schriftelijk te gebeuren. In dit klachtschrift beschrijft u zo precies mogelijk de feitelijke gebeurtenis met datum plaats en naam van de persoon/afdeling waartegen de klacht gericht is. Ook geeft u aan waarover u wenst dat de Klachtencommissie uitspraak doet. Het klachtschrift dient ondertekend te zijn en voorzien van uw adres. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.

Als u een klacht indient krijgt u in eerste instantie te maken met de ambtelijk secretaris van de Klachtencommissie. Deze legt uw klacht aan de voorzitter van de Klachtencommissie voor. Het is over het algemeen ook de ambtelijk secretaris die de contacten over de klacht met u onderhoudt. De ambtelijk secretaris is geen lid van de Klachtencommissie en neemt ook niet deel aan de besluitvorming over de klacht.

De behandeling door de Klachtencommissie

De eerste stap die de Klachtencommissie na ontvangst van uw klacht zet bestaat uit de bevestiging van de ontvangst van de klacht.

De Klachtencommissie kan u eventueel benaderen om een mondelinge toelichting te geven op uw klacht. Vervolgens wordt elke direct bij de klacht betrokkene uit de organisatie gevraagd zijn reactie te geven en eventuele vragen te beantwoorden.

Als dit voor de behandeling van de klacht noodzakelijk is en u daar geen bezwaar tegen maakt, zal de Klachtencommissie alle dossiers die betrekking hebben op de klacht bestuderen.

U en de betrokkene(n) uit de organisatie zullen vervolgens worden uitgenodigd voor en hoorzitting. Een hoorzitting duurt ongeveer drie kwartier, en is bedoeld om hoor en wederhoor toe te passen en vragen te beantwoorden van de Klachtencommissie. Indien u dat wenst kunt u zich tijdens de hoorzitting laten bijstaan. Van de hoorzitting wordt door de ambtelijk secretaris een verslag gemaakt.

Nadat alle partijen gehoord zijn, beraadt de Klachtencommissie zich. De Klachtencommissie kan uw klacht gegrond (uw klacht is terecht), gedeeltelijk gegrond of ongegrond verklaren (uw klacht is afgewezen). Zo spoedig mogelijk na de hoorzitting ontvangt u de uitspraak. Hierin is het oordeel van de Klachtencommissie gemotiveerd beschreven.

Als de Klachtencommissie oordeelt dat uw klacht gegrond is, is het treffen van verdere verbetermaatregelen de verantwoordelijkheid van de organisatie. De inhoudelijke kant van uw klacht en de conclusies van de Klachtencommissie worden daarom beschikbaar gesteld aan de directie van den Regenboeghe en de betrokkene(n) uit de organisatie.

De directie van den Regenboeghe kan u en de betrokkene(n) uit de organisatie informeren over haar beslissing tot het nemen van mogelijke verbetermaatregelen.


Schadeclaims

De Klachtencommissie neemt geen schadeclaims in behandeling en spreekt geen oordeel uit over aansprakelijkheid. U kunt echter aan uw schadeclaim een klacht verbinden. In dat geval kan het klachtenaspect wel door de Klachtencommissie worden behandeld.

Schadeclaims kunnen rechtstreeks worden ingediend bij den Regenboeghe.

De directie zal samen met u en de verzekeraar van den Regenboeghe bekijken of de door u geleden schade voor vergoeding in aanmerking komt.

Mocht u toch niet geheel tevreden zijn over de manier waarop een door u ingediende schadeclaim door den Regenboeghe (of de verzekeraar) is afgewikkeld, kunt u zich tot de Geschillencommissie Ziekenhuizen wenden. Aan deze landelijke commissie kunnen geschillen worden voorgelegd over de afwikkeling van schadeclaims over zaak en/of personenschade tot € 5.000. De Geschillencommissie zal over het geschil een bindende uitspraak doen.


Stopzetten procedure

U kunt de klacht altijd weer intrekken. Dit dient u dan door te geven aan de ambtelijk secretaris. Het klachtendossier wordt vervolgens gesloten. De klacht kan ook nog tijdens de behandeling door u worden ingetrokken. In dat geval zal dat in het verslag van de zitting worden vermeld maar volgt er geen uitspraak meer.


Archief

De Klachtencommissie verzamelt de stukken die op de afwikkeling van de klacht betrekking hebben in een dossier. Dit klachtendossier wordt opgeslagen in een archief. Het wordt daar 2 jaar bewaard, gerekend vanaf de datum van de uitspraak. Als de bewaartermijn verstreken is, wordt het dossier vernietigd.


Hoger beroep

Tegen de uitspraak van de Klachtencommissie is geen beroep mogelijk. Overigens heeft u altijd het recht om voorafgaande, naast of na afloop van de procedure bij de Klachtencommissie de klacht voor te leggen aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg, het Medisch Tuchtcollege of aan de rechter. Indien u de klacht voorafgaande of naast de procedure bij de Klachtencommissie elders indient kan de Klachtencommissie besluiten de behandeling van uw klacht aan te houden.


Klachtenreglement

De Klachtencommissie is bij de afwikkeling van klachten gebonden aan het Reglement Klachtencommissie Patiëntenzorg Orbis Medisch Centrum. Dit reglement is op verzoek verkrijgbaar bij de balie/receptie van Den Regenboeghe en in te zien op de internetpagina van den Regenboeghe.


Tenslotte

Indien u nog vragen heeft na het lezen van deze folder aarzelt u dan niet en neem gerust contact op met het secretariaat van de Klachtencommissie Orbis Medisch Centrum via

088 459 53 57.


Postadres Klachtencommissie

Orbis Medisch Centrum

Afdeling B & O Zorg

t.a.v. Ambtelijk secretaris Klachtencommissie

Postbus 5500

6130 MB SITTARD


EIKpunt, Huis voor de Zorg

Telefoon 046 420 80 79


klachten@regenboeghe.nl